Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Do przyjęcia do porodu nie jest konieczne skierowanie do Szpitala.

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten, który nie ma podpisanej umowy z NFZ. Pacjent ma możliwość wybrania placówki, w której chce być leczony.

Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do chwili realizacji. Do skierowania lekarz kierujący (np. rodzinny lub specjalista) powinien dołączyć także wyniki 
przeprowadzonych badań diagnostycznych, które były wykonane w celu wstępnego rozpoznania 
schorzenia.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do szpitala, w tym także na oddział, a 
także na operację, dalsze badania są wykonywane już na zlecenie szpitala.

W trakcie pobytu w szpitalu pacjent nie ponosi kosztów operacji, badań i lekarstw potrzebnych w procesie leczenia. Także placówka ochrony zdrowia musi zapewnić choremu bezpłatny dostęp 
do świadczeń związanych z jego leczeniem. Chory nie zapłaci więc np. za wyroby medyczne zużyte w czasie jego pobytu w szpitalu, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską.

Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy jego stan zdrowia na to pozwala. Ma ona jednak prawo opuszczenia szpitala na własne żądanie. W takim przypadku pacjent musi być poinformowany przez lekarza o możliwości wystąpienia powikłań spowodowanych przerwanym leczeniem. Swoją decyzję pacjent musi przedstawić na piśmie, a w razie braku takiego oświadczenia lekarz sporządza odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej chorego.

Osoba, która jest wypisana ze szpitala, ma prawo do:

  • otrzymania karty wypisu zawierającej informacje m.in. o procesie leczenia, dane dotyczące stanu zdrowia, zastosowania leczenia,

  • uzyskania odpisów i kopii swojej dokumentacji (może ją odebrać także osoba trzecia pisemnie do tego upoważniona) za zwrotem kosztów ich sporządzenia,

  • transportu sanitarnego, gdy lekarz stwierdzi konieczność przewiezienia do innego szpitala w celu kontynuowania leczenia lub wykonania badań lub konsultacji,

  • otrzymania na izbie przyjęć niezbędnych skierowań do lekarzy specjalistów oraz recept,

  • pytania lekarza o wytłumaczenie w przystępny sposób wpisów zawartych w dokumentacji medycznej.